عنوان :
مدل سازي جريان در فن لانه سنجابي با استفاده از نرم افزار
نويسنده اصلي :
عسگري شاهي ، مهدي
كليدواژه فارسي :
051 ص .، تصوير برخي رنگي ، جدول ، نمودار، 11+12 كتابنامه
شماره ركورد :
140642
دانشگاه :
دانشگاه صنعتي اميركبير
محل تحصيل - جزئيات :
اساتيد راهنما - جزئيات :
رشته تحصيلي - جزئيات :
كليدواژه فارسي - جزئيات :
كليدواژه لاتين - جزئيات :
اساتيد مشاور - جزئيات :
استاد راهنما :
دامنگير، ابراهيم ,منتظرين ، نادر
پديدآورندگان ديگر - جزئيات :
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت