عنوان :
طراحي و آناليز پردازنده شبكه در محيط MPLS بر اساس ساختار چند پردازش
نويسنده اصلي :
كشفي ، عاطفه
كليدواژه فارسي :
551 ص .، تصوير، جدول ، نمودار، واژه نامه ، 03 كتابنامه ، ضمائم
شماره ركورد :
140645
دانشگاه :
دانشگاه صنعتي اميركبير
محل تحصيل - جزئيات :
اساتيد راهنما - جزئيات :
رشته تحصيلي - جزئيات :
كليدواژه فارسي - جزئيات :
كليدواژه لاتين - جزئيات :
اساتيد مشاور - جزئيات :
استاد راهنما :
خرسندي، سياوش
پديدآورندگان ديگر - جزئيات :
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت