عنوان :
پيش بيني رشد ترك تحت اثر پديده خزش با استفاده از روش المان محدود
نويسنده اصلي :
شعاري، شيوا
كليدواژه فارسي :
VI+911 ص .، نمودار، 2+13 كتابنامه
شماره ركورد :
140646
دانشگاه :
دانشگاه صنعتي اميركبير
محل تحصيل - جزئيات :
اساتيد راهنما - جزئيات :
رشته تحصيلي - جزئيات :
كليدواژه فارسي - جزئيات :
كليدواژه لاتين - جزئيات :
اساتيد مشاور - جزئيات :
استاد راهنما :
حسيني تودشكي ، حسين
پديدآورندگان ديگر - جزئيات :
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت