عنوان :
امكان سنجي توليد يد-125 با استفاده از كدهاي ALICE و SRIM
نويسنده اصلي :
نيك نژاد، طاهره , غلام ميرزايي، شيما
كليدواژه فارسي :
39 ص.، تصوير، جدول، نمودار، 91+92 كتابنامه، ضمائم
شماره ركورد :
14065
دانشگاه :
دانشگاه صنعتي اميركبير
محل تحصيل - جزئيات :
اساتيد راهنما - جزئيات :
رشته تحصيلي - جزئيات :
كليدواژه فارسي - جزئيات :
كليدواژه لاتين - جزئيات :
اساتيد مشاور - جزئيات :
پديدآورندگان ديگر - جزئيات :
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت