عنوان :
انتخاب موتور براي يك موشك و تعيين تاثيرات آيروديناميكي آن
نويسنده اصلي :
محمدي، محمد
كليدواژه فارسي :
ح +501 ص .، تصوير، نمودار، 7+9 كتابنامه
شماره ركورد :
140650
دانشگاه :
دانشگاه صنعتي اميركبير
محل تحصيل - جزئيات :
اساتيد راهنما - جزئيات :
رشته تحصيلي - جزئيات :
كليدواژه فارسي - جزئيات :
كليدواژه لاتين - جزئيات :
اساتيد مشاور - جزئيات :
استاد راهنما :
ماني ، محمود
پديدآورندگان ديگر - جزئيات :
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت