عنوان :
طراحي و ارزيابي يك تثبيت كننده جديد براي تصاوير ويديويي ديجيتالي
نويسنده اصلي :
پوررضا، حميدرضا
كليدواژه فارسي :
IIIVX+641ص .، تصوير، جدول ، نمودار، 31+821 كتابنامه ؛ 53 ص . ضمائم
شماره ركورد :
140656
دانشگاه :
دانشگاه صنعتي اميركبير
محل تحصيل - جزئيات :
اساتيد راهنما - جزئيات :
رشته تحصيلي - جزئيات :
كليدواژه فارسي - جزئيات :
كليدواژه لاتين - جزئيات :
اساتيد مشاور - جزئيات :
استاد راهنما :
رحمتي ، محمد
پديدآورندگان ديگر - جزئيات :
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت