عنوان :
بررسي ژئوشيميايي نفت هاي ميادين رسالت ، رشادت ، نصرت ، هنگام ، مبارك و سيري از بخش شرقي حوضه خليج فارس
نويسنده اصلي :
گندمي ثاني ، احمدرضا
كليدواژه فارسي :
941 ص .، جدول ، نمودار، 6+94 كتابنامه ، ضمائم
شماره ركورد :
140661
دانشگاه :
دانشگاه صنعتي اميركبير
محل تحصيل - جزئيات :
اساتيد راهنما - جزئيات :
رشته تحصيلي - جزئيات :
كليدواژه فارسي - جزئيات :
كليدواژه لاتين - جزئيات :
اساتيد مشاور - جزئيات :
استاد راهنما :
رباني ، احمدرضا,كمالي ، محمدرضا
پديدآورندگان ديگر - جزئيات :
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت