عنوان :
مطالعه مسئله باز كردن يك رنجير چند ضلعي با حفظ ساده بودن
نويسنده اصلي :
اسكندري، مرضيه
كليدواژه فارسي :
541 ص .، تصوير، واژه نامه ، 02 كتابنامه ، ضمائم
شماره ركورد :
140678
دانشگاه :
دانشگاه صنعتي اميركبير
محل تحصيل - جزئيات :
اساتيد راهنما - جزئيات :
رشته تحصيلي - جزئيات :
كليدواژه فارسي - جزئيات :
كليدواژه لاتين - جزئيات :
اساتيد مشاور - جزئيات :
استاد راهنما :
محدثخراساني ، علي
پديدآورندگان ديگر - جزئيات :
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت