عنوان :
حل عددي معادله ديفراسيل با مشتقات جزئي P-K
نويسنده اصلي :
طالبيان ، مجيد
كليدواژه فارسي :
921 ص .، جدول ، نمودار، واژه نامه ، 2+02 كتابنامه
شماره ركورد :
140679
دانشگاه :
دانشگاه صنعتي اميركبير
محل تحصيل - جزئيات :
اساتيد راهنما - جزئيات :
رشته تحصيلي - جزئيات :
كليدواژه فارسي - جزئيات :
كليدواژه لاتين - جزئيات :
اساتيد مشاور - جزئيات :
استاد راهنما :
دهقان ، مهدي
پديدآورندگان ديگر - جزئيات :
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت