عنوان :
كنترل اشاره گرماوس با استفاده از گفتار
نويسنده اصلي :
بني اسدپور، ايوب
كليدواژه فارسي :
521 ص .، تصوير، جدول ، نمودار، 73 كتابنامه ، ضمائم
شماره ركورد :
140683
دانشگاه :
دانشگاه صنعتي اميركبير
محل تحصيل - جزئيات :
اساتيد راهنما - جزئيات :
رشته تحصيلي - جزئيات :
كليدواژه فارسي - جزئيات :
كليدواژه لاتين - جزئيات :
اساتيد مشاور - جزئيات :
استاد راهنما :
مطيع نصرآبادي، علي
پديدآورندگان ديگر - جزئيات :
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت