عنوان :
روش هاي ساخت ، اتصال و تست مواد مركب
نويسنده اصلي :
بركاتي ، امير
كليدواژه فارسي :
821 ص .، تصوير، 3+1 كتابنامه
شماره ركورد :
140703
دانشگاه :
دانشگاه صنعتي اميركبير
محل تحصيل - جزئيات :
اساتيد راهنما - جزئيات :
رشته تحصيلي - جزئيات :
كليدواژه فارسي - جزئيات :
كليدواژه لاتين - جزئيات :
اساتيد مشاور - جزئيات :
استاد راهنما :
صدرلاهيجاني ، محمدهمايون
پديدآورندگان ديگر - جزئيات :
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت