عنوان :
بررسي جريان آيزنتروپيك دو بعدي در سيال تراكم پذير به روش مشخصه ها
نويسنده اصلي :
صدر فريدپور، اميرحسين
كليدواژه فارسي :
54 ص .، نمودار، 4 كتابنامه
شماره ركورد :
140707
دانشگاه :
دانشگاه صنعتي اميركبير
محل تحصيل - جزئيات :
اساتيد راهنما - جزئيات :
رشته تحصيلي - جزئيات :
كليدواژه فارسي - جزئيات :
كليدواژه لاتين - جزئيات :
اساتيد مشاور - جزئيات :
استاد راهنما :
ماني ، محمود
پديدآورندگان ديگر - جزئيات :
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت