عنوان :
طراحي تونل باد زير صوت
نويسنده اصلي :
ذاكري، آزاده
كليدواژه فارسي :
801 ص .، تصوير، جدول ، نمودار، 5+1 كتابنامه
شماره ركورد :
140708
دانشگاه :
دانشگاه صنعتي اميركبير
محل تحصيل - جزئيات :
اساتيد راهنما - جزئيات :
رشته تحصيلي - جزئيات :
كليدواژه فارسي - جزئيات :
كليدواژه لاتين - جزئيات :
اساتيد مشاور - جزئيات :
استاد راهنما :
ماني ، محمود
پديدآورندگان ديگر - جزئيات :
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت