عنوان :
ارائه روشي براي محاسبه سطح مقطع راداري اجسام پرنده
نويسنده اصلي :
عليصادقي ، حامد
كليدواژه فارسي :
711 ص .، جدول ، نمودار، 11 كتابنامه
شماره ركورد :
140710
دانشگاه :
دانشگاه صنعتي اميركبير
محل تحصيل - جزئيات :
اساتيد راهنما - جزئيات :
رشته تحصيلي - جزئيات :
كليدواژه فارسي - جزئيات :
كليدواژه لاتين - جزئيات :
اساتيد مشاور - جزئيات :
استاد راهنما :
مرتضوي، مهدي
پديدآورندگان ديگر - جزئيات :
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت