عنوان :
كاربرد موازنه جمعيت در كريستاليزاسيون شبيه سازي كريستاليزاسيون هيدرات آلومينيوم
نويسنده اصلي :
شادمان راد، مجتبي
كليدواژه فارسي :
تصوير، جدول ، نمودار، 3+24 كتابنامه
شماره ركورد :
140716
دانشگاه :
دانشگاه صنعتي اميركبير
محل تحصيل - جزئيات :
اساتيد راهنما - جزئيات :
استاد مشاور :
دبير، بهرام
رشته تحصيلي - جزئيات :
كليدواژه فارسي - جزئيات :
كليدواژه لاتين - جزئيات :
اساتيد مشاور - جزئيات :
استاد راهنما :
نادريفر، عباس
پديدآورندگان ديگر - جزئيات :
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت