عنوان :
روش محاسباتي نرم براي ارزيابي خرابي و پيش بيني دوام / عمر مفيد عرشه پل هاي بتن مسلح در محيط هاي خورنده كلرايدي
نويسنده اصلي :
سبحاني، جعفر
كليدواژه فارسي :
207 ص .، تصوير، جدول، نمودار، 271 كتابنامه، ضمائم
شماره ركورد :
14072
دانشگاه :
دانشگاه صنعتي اميركبير
محل تحصيل - جزئيات :
اساتيد راهنما - جزئيات :
رشته تحصيلي - جزئيات :
كليدواژه فارسي - جزئيات :
كليدواژه لاتين - جزئيات :
اساتيد مشاور - جزئيات :
استاد راهنما :
رمضانيانپور، علي اكبر
پديدآورندگان ديگر - جزئيات :
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت