عنوان :
طراحي ، پياده سازي و ارزيابي يك معماري توزيعي براي كاربردهاي مديريت شبكه مبتني بر CORBA و بررسي امنيت آن
نويسنده اصلي :
فولادبند، زهره
كليدواژه فارسي :
441 ص .، جدول ، نمودار، 62 كتابنامه
شماره ركورد :
140720
دانشگاه :
دانشگاه صنعتي اميركبير
محل تحصيل - جزئيات :
اساتيد راهنما - جزئيات :
رشته تحصيلي - جزئيات :
كليدواژه فارسي - جزئيات :
كليدواژه لاتين - جزئيات :
اساتيد مشاور - جزئيات :
استاد راهنما :
پدرام ، حسين
پديدآورندگان ديگر - جزئيات :
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت