عنوان :
ميانگين پذيري - كان و قطر مجازي نرمال براي جبر اندازه (G)M
نويسنده اصلي :
يوسفي نيا، فرخ
كليدواژه فارسي :
ح +97 ص .، واژه نامه ، 74 كتابنامه
شماره ركورد :
140725
دانشگاه :
دانشگاه صنعتي اميركبير
محل تحصيل - جزئيات :
اساتيد راهنما - جزئيات :
رشته تحصيلي - جزئيات :
كليدواژه فارسي - جزئيات :
كليدواژه لاتين - جزئيات :
اساتيد مشاور - جزئيات :
استاد راهنما :
پورعباس ، عبدالرسول ,اسلام زاده ، غلامحسين
پديدآورندگان ديگر - جزئيات :
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت