عنوان :
بررسي لايه اختلاطي توربولانت در حضور ذرات جامد
نويسنده اصلي :
فسنقري، رضا
كليدواژه فارسي :
ز+87 ص .، تصوير، جدول ، نمودار، 3+12 كتابنامه ، ضمائم
شماره ركورد :
140730
دانشگاه :
دانشگاه صنعتي اميركبير
محل تحصيل - جزئيات :
اساتيد راهنما - جزئيات :
رشته تحصيلي - جزئيات :
كليدواژه فارسي - جزئيات :
كليدواژه لاتين - جزئيات :
اساتيد مشاور - جزئيات :
استاد راهنما :
بصيرت تبريزي، حسن
پديدآورندگان ديگر - جزئيات :
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت