عنوان :
تبادل اطلاعات (ECG) ذخيره شده در FLASH با كامپيوتر با استفاده از گذرگاه USB
نويسنده اصلي :
شهيدي، مجتبي
كليدواژه فارسي :
311 ص .، تصوير، جدول ، 2+8 كتابنامه
شماره ركورد :
140732
دانشگاه :
دانشگاه صنعتي اميركبير
محل تحصيل - جزئيات :
اساتيد راهنما - جزئيات :
رشته تحصيلي - جزئيات :
كليدواژه فارسي - جزئيات :
كليدواژه لاتين - جزئيات :
اساتيد مشاور - جزئيات :
استاد راهنما :
يزدچي ، محمدرضا
پديدآورندگان ديگر - جزئيات :
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت