عنوان :
بهره برداري بهينه از منابع آب مجموعه سدهاي مخزني كارون و دز
نويسنده اصلي :
شكروند مقدم ، كامران
كليدواژه فارسي :
28 ص .، جدول ، نمودار، 3+53 كتابنامه ، 95 ص . ضمائم
شماره ركورد :
140738
دانشگاه :
دانشگاه صنعتي اميركبير
محل تحصيل - جزئيات :
اساتيد راهنما - جزئيات :
استاد مشاور :
موسوي، سيدجمشيد
رشته تحصيلي - جزئيات :
كليدواژه فارسي - جزئيات :
كليدواژه لاتين - جزئيات :
اساتيد مشاور - جزئيات :
استاد راهنما :
سيفي ، عباس
پديدآورندگان ديگر - جزئيات :
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت