عنوان :
طراحي مدل ارتقاء بهره وري در صنايع خودرو سازي با استفاده از روش بنچ ماركينگ
نويسنده اصلي :
ضيائي ، مسعود
كليدواژه فارسي :
خ +041 ص .، جدول ، نمودار، 32+41 كتابنامه
شماره ركورد :
140741
دانشگاه :
دانشگاه صنعتي اميركبير
محل تحصيل - جزئيات :
اساتيد راهنما - جزئيات :
استاد مشاور :
سيداصفهاني ، ميرمهدي
رشته تحصيلي - جزئيات :
كليدواژه فارسي - جزئيات :
كليدواژه لاتين - جزئيات :
اساتيد مشاور - جزئيات :
استاد راهنما :
سليمي نمين ، محمدحسين
پديدآورندگان ديگر - جزئيات :
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت