عنوان :
Exploring Engineering Students’ Needs for Listening Scaffolding Strategies and their Views about Listening Instructors’ Performance in an Academic Listening Course
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
چكيده :
اين مطالعه با هدف (الف) بررسي نيازهاي دانشجويان كارشناسي رشته‌هاي مهندسي به استراتژي‌هاي راهنمايي‌هاي آموزشي (Scaffolding) در دوره مهارت شنيداري آكادميك در دانشگاه علم و صنعت ايران، (ب) شناسايي رابطه‌ي بين نيازهاي دانشجويان به scaffolding و نمرات آن‌ها در آزمون آكادميك آيلتس (بخش شنيداري) و (ج) مقايسه عملكرد دو استاد در استفاده از scaffolding در دوره‌هاي مهارت شنيداري آكادميك انجام شد. شركت‌كنندگان در اين مطالعه، دانشجويان مقطع كارشناسي رشته‌هاي مهندسي در دانشگاه علم و صنعت ايران (140 نفر)، پرسشنامه‌اي درباره‌ي استراتژي‌هاي scaffolding در دو بخش را تكميل كردند و به پنج سوال تشريحي كه در ادامه‌ي اين پرسشنامه بود پاسخ دادند. نتايج نشان داد كه استراتژي با بيشترين فراواني، "فراهم كردن جوي دوستانه و شاد توسط اساتيد به طوري كه دانشجويان احساس خوبي داشته باشند و خسته نشوند" (89.3%) و كمترين استراتژي مورد نياز "بحث درباره‌ي موضوعات گذشته يا مشابه پيش از شروع موضوع جديد" (22.1%) در بين پاسخ‌هاي دانشجويان بود. نتايج همچنين نشان داد در كلاسي با 96% رضايت دانشجويان، نه استراتژي آموزشي با فراواني بيش از 50% توسط استاد اجرا مي‌شد، درحاليكه در كلاس ديگر با 30% رضايت دانشجويان فقط دو استراتژي توانست بيشترين درصد (48.9%) را كسب كند. نتايج رگرسيون لجستيك چند جمله‌اي نيز نشان داد "ارائه‌ي راهنمايي براي كمك به دانشجويان براي يافتن پاسخ‌هاي صحيح" و "اصلاح پاسخ‌ها يا تمرين‌ها در صورت نياز" دو استراتژي‌اي بود كه از لحاظ آماري در دانشجويان با نمره‌ي پايين‌تر در آزمون آكادميك شنيداري آيلتس مشهود بود. يافته‌ها نشان دارد برآورده كردن نيازهاي scaffolding دانشجويان در كلاس‌هاي شنيداري آكادميك مي‌تواند ميزان رضايت‌مندي آن‌ها را افزايش دهد.
شماره ركورد :
140745
دانشگاه :
دانشگاه علم و صنعت ايران
استاد مشاور :
دكتر ﺷﻬﻴﻦ واﻋﻈﻲ
رشته تحصيلي :
آموزش زبان انگليسي
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت