عنوان :
تحقيق بر روي مودهاي ناپايداري گنبدهاي فضا كار
نويسنده اصلي :
تافته ،يوسف
محل تحصيل :
دانشگاه ولي عصر(عج) رفسنجان
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
چكيده :
سازه¬هاي فضاكار تك¬لايه براي پوشش دهانه¬هاي بزرگ از كاربرد خوبي برخوردار هستند، بخصوص سازه¬هاي گنبدي كه به دليل وجود انحناي سازه، داراي سختي بالايي مي¬باشند. از طرفي سازه¬هاي تك-لايه گنبدي، به دليل نبود لاية دوم، بصورت گيردار در نظر گرفته مي¬شوند تا لنگرهاي وارد شده به سازه را تحمل نمايند ولي با اين وجود، تمام لنگر در سازه مستهلك نخواهد شد و ميزاني از لنگر در سازه باقي مي¬ماند، كه همين عامل، ناپايداري در سازه ايجاد خواهد كرد. همچنين بعلت وجود درجات نامعيني زياد سازه-هاي تك¬لايه گنبدي نسبت به سازه¬هاي چندلايه گنبدي، عامل ناپايداري در اين سازه¬ها بيشتر مطرح خواهد بود، لذا مطالعه ناپايداري اين سازه¬ها حايز اهميت مي¬باشد، به همين خاطر، مطالعه انجام شده در راستاي دلايل گفته شده انجام گرفت. در مطالعه حاضر، اثرات عوامل گوناگون همچون بار يكنواخت در تمامي گره¬ها (بار برف)، نسبت ارتفاع به دهانه، شرايط تكيه¬گاهي، تنش تسليم مصالح، سختي سازه و ناكاملي هندسي اوليه با ضريب مشخص مورد بررسي قرار گرفته است. هدف از انتخاب بار برف يا بار يكنواخت در تمامي گره¬ها، نزديك كردن سازه به واقعيت مي¬باشد. زماني كه مدل سازه¬اي داراي المان¬ها و گره¬هاي با تعداد كم باشد، استفاده از تحليل غيرخطي هندسي و غيرخطي مصالح مناسب نمي¬باشد، اما اگر سازه بزرگتر شود و تعداد المان¬ها و گره¬ها نيز زياد شوند، استفاده از تحليل غيرخطي هندسي و غيرخطي مصالح، امري ضروري مي باشد. نحوة گسترش خرابي و رفتار پايداري تحت بار گسترده يكنواخت در اين نوع سازه¬ها بررسي شده، همچنين با استفاده از روش المان محدود، بررسي رفتار مدل¬هاي سازه و نيز رفتار كمانشي و پس¬كمانشي تحت اثرات غيرخطي هندسي و غيرخطي مصالح در نظر گرفته شده است.
شماره ركورد :
140751
دانشگاه :
دانشگاه وليعصر رفسنجان
استاد مشاور :
عادل مقبلي
رشته تحصيلي :
عمران
استاد راهنما :
سيد صادق ناصر علوي
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت