عنوان :
بررسي تنوع گونه اي ،تراكم و وضعيت پراكنش علف هاي هرز در باغ هاي پسته منطقه رفسنجان
نويسنده اصلي :
شهسواري ،علي
محل تحصيل :
دانشگاه ولي عصر(عج) رفسنجان
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
شماره ركورد :
140753
دانشگاه :
دانشگاه وليعصر رفسنجان
استاد مشاور :
اصغر رحيمي
رشته تحصيلي :
زراعت
استاد راهنما :
سيداحمد حسيني
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت