عنوان :
بررسي رابطه رهبري تحول آفرين و اعتماد سازماني با نوآوري سازماني در دانشگاه پيام نور استان تهران
نويسنده اصلي :
اعظم باشابور
محل تحصيل :
دانشگاه پيام نور مركز دماوند
رشته تحصيلي :
مديريت كسب و كار
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
تاريخ دفاع :
94/11/28
چكيده :
تحقيق حاضر با اهداف بررسي رابطه رهبري تحول آفرين و اعتمادسازماني با نوآوري سازماني در دانشگاه پيام نور استان تهران صورت گرفته است . جهت جمع آوري داده هاي مربوط به رهبري تحول آفرين از پرسشنامه باس و آووليو ) 2222 ( و براي جمع آوري داده هاي مربوط به اعتماد سازماني از پرسشنامه پاين ) 2223 ( و براي جمع آوري داده هاي مربوط به نوآوري سازماني از پرسشنامه محقق ساخته شده است كه پايايي آنها از طريق ضريب آلفاي كرونباخ 2 % به دست آمد . جهت تحليل داده ها از آزمونهاي / 2 % و 28 /31 ، % 2/ به ترتيب 32 همبستگي پيرسون و رگرسيون گام به گام استفاده گرديد . نتايج آزمون همبستگي پيرسون حاكي از آن است كه بين رهبري تحول آفرين و كليه ابعاد آن با نوآوري سازماني رابطه مثبت و معناداري وجود دارد . نتايج آزمون همبستگي نيز نشان داد كه بين اعتماد سازماني و كليه ابعاد آن با نوآوري سازماني ارتباط مثبت و معناداري وجود دارد .نتايج حاصل از الگو يابي معادلات ساختاري بر پايه 231 پرسشنامه گرد آوري شده است و حاكي از آن است كه رهبري تحول آفرين و اعتماد سازماني با نوآوري سازماني رابطه دارند . و در نهايت نتايج حاصل از تحقيق مور بحث قرار مي گيرد و توصيه هايي جهت ارتقاء قابليت نوآوري در سازمانهاي جامعه هدف ارائه خواهد شد .
شماره ركورد :
140758
دانشگاه :
دانشگاه پيام نور
محل تحصيل - جزئيات :
اساتيد راهنما - جزئيات :
استاد مشاور :
دكتر كريمي
رشته تحصيلي - جزئيات :
كليدواژه فارسي - جزئيات :
كليدواژه لاتين - جزئيات :
اساتيد مشاور - جزئيات :
استاد راهنما :
دكتر علي جمشيدي
پديدآورندگان ديگر - جزئيات :
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت