عنوان :
بررسي شرايط آگروكليمايي گسترش و توسعه كشت زيتون در استان فارس
نويسنده اصلي :
شفيعي ، حكيمه
محل تحصيل :
پبام نورشيراز
رشته تحصيلي :
جغرافيا - آب و هواشناسي
مقطع تحصيلي :
كار شناسي ارشد
تاريخ دفاع :
1395/03/03
چكيده :
دراين پژوهش بااستفاده ازپارامترهاي اقليمي وزميني به امكان سنجي مناطق مستعد كشت زيتون در استان فارس پرداخته شد به عبارتي پهنه بندي اقليم- كشاورزي با استفاده از عناصراقليمي ازجمله مجموع بارش سالانه ، رطوبت نسبي، ساعات آفتابي، دماي سالانه و پارامترهاي زميني درصد شيب، وارتفاع با استخراج ازمدل رقومي ارتفاع جهت مطالعه در محيط GIS از اهداف اين تحقيق است. براين اساس ابتدا باتوجه به منابع علمي ونظرات متخصصين مربوط درزمينه كشت زيتون ومحصول دهي مناسب ازحيث شرايط اقليمي–زميني امتياز بسيارمناسب را به عناصراقليمي بارش سالانه، داده شده است. لذا درصد مشاركت لايه هاي موثر در ماتريس مقايسه سالانه زوجي دودوئي درفرايند مكانيابي بهتر تيب413/0درصد بارش سالانه ، 281/0 درصد دماي سالانه و 125/0 درصد مربوط به رطوبت نسبي با اهميت ترين لايه هاي اطلاعاتي درمدل وزن دهي AHP شناسايي شد . نتايج حاصل ازاين پژوهش نشان ميدهد مكانهايي كه ازنظر اقليمي ميتوانند يكدست باشند وانجام مراحل تحقيقاتي با توجه به مكانيابي صورت گرفته كه اساسا جهت تلفيق نقشه هاي اقليمي وزميني درمحيط GIS صورت گرفته ارتباط مكاني مناسبي را ازجنبه سايرعناصراقليمي ازخود نشان ميدهند. در ادامه با توجه به تلفيق نقشه هاي مربوط به پارامترهاي اقليمي و زميني مناطق غرب و شمال غرب استان در شيراز و محدوده هايي از فسا و محدوده هايي از قسمت هاي جنوبي و شمالي اين منطقه نيز در زمره مناطق با استعداد بسيارمناسب هستندكه 25/ 35 درصد و معادل 4320612 هكنار مساحت از را به خود اختصاص داده اند و قسمتهاي از جنوب غرب شهرستان فيروزآباد تا حوالي شهر لامرد نيز مي تواند از اين نظر مقرون به صرفه باشد. در مقابل نواحي شمالي و شمال شرقي استان براي كاشت درخت زيتون و محصول دهي خوب مناسب نمي باشند كه مساحت تقريبي 57%ومعادل 69859 هكتار محدوده اي ناچيز را درقسمت هاي شمال شرق استان رادر بر گرفته است كه شهرستان آباده در اين محدوده واقع مي باشد.
شماره ركورد :
140765
دانشگاه :
دانشگاه پيام نور
محل تحصيل - جزئيات :
اساتيد راهنما - جزئيات :
استاد مشاور :
خلج ، علي
رشته تحصيلي - جزئيات :
كليدواژه فارسي - جزئيات :
كليدواژه لاتين - جزئيات :
اساتيد مشاور - جزئيات :
استاد راهنما :
مقتدري، قاسمعلي
پديدآورندگان ديگر - جزئيات :
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت