عنوان :
بررسي تاثير استراتژي هاي بازاريابي هوشمندانه بر عملكرد شركت هاي پذيرفته شده در بورس تهران در شرايط اقتصاد مقاومتي
نويسنده اصلي :
معصومه خبازبيشه ماسوله
محل تحصيل :
دانشگاه پيام نور مركز دماوند
رشته تحصيلي :
مديريت كسب و كار
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
تاريخ دفاع :
95/6/29
چكيده :
هدف از اين تحقيق بررسي تاثير استراتژي هاي بازاريابي هوشمندانه بر عملكرد شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در شرايط اقتصاد مقاومتي مي باشد. به همين منظور از مواردي از قبيل استراتژي هاي بازاريابي تمركز، تمايز، تنوع و رهبري هزينه استفاده شده است. نمونه ي آماري اين تحقيق را 181 شركت از شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تشكيل مي دهد كه با استفاده از فرمول كوكران بدست آمده است. از روش تحليل آماري رگرسيون خطي به كمك نرم افزار آماري SPSS22 ، براي آزمون فرضيات تحقيق استفاده شده است. ابزار جمع آوري داده ها پرسشنامه بوده است. براي بررسي نرمال بودن داده ها از آزمون كولموگروف اسميرنوف و براي سنجش پايايي پرسشنامه از آلفاي كرونباخ استفاده - كرديم. ما در اين تحقيق از چهار فرضيه استفاده كرديم، كه همه ي چهار فرضيه ي ما تاييد شدند. يافته هاي اين تحقيق نشان داد كه استراتژي هاي بازاريابي تمركز، تمايز، تنوع و رهبري هزينه بر عملكرد شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تاثير دارند.
شماره ركورد :
140768
دانشگاه :
دانشگاه پيام نور
محل تحصيل - جزئيات :
اساتيد راهنما - جزئيات :
استاد مشاور :
دكتر بهروز لاري سمناني
رشته تحصيلي - جزئيات :
كليدواژه فارسي - جزئيات :
كليدواژه لاتين - جزئيات :
اساتيد مشاور - جزئيات :
استاد راهنما :
دكتر كريمي
پديدآورندگان ديگر - جزئيات :
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت