عنوان :
ارزيابي الگوي درخواست و مصرف خون در اعمال جراحي قلب و انژيوپلاستي كرونر در بيمارستان حشمت رشت در سال 1394
نويسنده اصلي :
عبدالكريمي، طيبه
محل تحصيل :
رشت
رشته تحصيلي :
پزشكي
چكيده :
مقدمه : انتقال خون بخش مهمي از مراقبت هاي پزشكي است كه اگر به طور صحيح انجام شود مي تواند نجات بخش حيات باشد.طي سالهاي اخير سيستم هموويژلانس باهدف مراقبت از خون وفراورده هاي ان درتمام مراحل انتقال خون در كشور استقرار يافته است.با نگاه به مزيت هاي قابل توجه كاستن درخواست هاي غيرضروري و با توجه به نبود الگوهاي مشخص درخواست خون براي اعمال جراحي ونيز جهت بررسي تاثيرگذاري سيستم هموويژلانس طي سال هاي اخير اين مطالعه طراحي گرديده است. مواد و روش ها :اين مطالعه يك مطالعه توصيفي مقطعي است.نمونه موردمطالعه بيماران بستري در بخش جراحي قلب وانژيوپلاستي كرونر مركز اموزشي درماني حشمت درسال 1394 بودندكه براي ان ها خون درخواست شده بود.داده هاي (سن،جنس،نوع عمل،هموگلوبين قبل از عمل،تعدادواحدهاي خون درخواست شده،تعدادواحدهاي خون تزريق شده)ازپرونده بيماران جمع اوري شد.اطلاعات با استفاده از نرم افزارspss version 17 موردبررسي قرار گرفت وشاخص ترانسفيوژن (TI )،احتمال ترانسفيوژن(T% ) ونسبت كراس مچ به ترانسفيوژن(C/T Ratio ) محاسبه شد.در اناليز داده ها از تست هاي x2 و رگرسيون چندگانه استفاده شد. نتايج :از4518 واحدخون كراس مچ شده 1573 واحد به بيماران تزريق شد.ميزان شاخص ها در مجموع به طوركلي87/ 2 C/TRatio=، 95/0 TI=، 55/ 36 T%=كه با مقدارثابت T%>30 اين اختلاف ازلحاظ اماري معني دارنيست( P=0/999 ). نتيجه گيري :ميزان كراس مچ ودرخواست خون براي اعمال جراحي قلب وانژيوپلاستي كرونر در مركز اموزشي درماني حشمت مطابق با استانداردهاي جهاني بوده است.كه برقراري سيستم هموويژلانس مي تواند يكي از دلايل ان باشد. كليدواژه:انتقال خون،جراحي قلب،نسبت كراس مچ به ترانسفيوژن
شماره ركورد :
140774
دانشكده :
پزشكي
دانشگاه :
علوم پزشكي گيلان
استاد مشاور :
بي آزار، گلاره Biazar, Gelareh
استاد راهنما :
ايمان طلب، ولي
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت