عنوان :
مدلسازي ديناميكي و كنترل تطبيقي يك ميكرو روبات با در نظر گرفتن اصطكاك
نويسنده اصلي :
ندافي دشت بياض، رضا
كليدواژه فارسي :
169 ص.، تصوير، جدول، نمودار، 1+87 كتابنامه، ضمائم
شماره ركورد :
14078
دانشگاه :
دانشگاه صنعتي اميركبير
محل تحصيل - جزئيات :
اساتيد راهنما - جزئيات :
رشته تحصيلي - جزئيات :
كليدواژه فارسي - جزئيات :
كليدواژه لاتين - جزئيات :
اساتيد مشاور - جزئيات :
استاد راهنما :
كبكانيان، منصور
پديدآورندگان ديگر - جزئيات :
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت