عنوان :
ارتباط باورهاي خوداثربخشي درد با نشانه هاي رواني و پيامدهاي باليني بيماران سردرد مزمن اوليه
نويسنده اصلي :
شعباني پيركلاچاه، فاطمه
محل تحصيل :
رشت
رشته تحصيلي :
پزشكي
چكيده :
زمينه: سردرد يكي از شكايات شايع مراجعه بيماران مي‌باشد. شيوع نشانه‌هاي افسردگي و اضطراب در بيماران دچار سردرد چشم¬گير است. پژوهش‌ها نقش خوداثربخشي درد را در تعديل نشانه رواني و بهبود پيامدهاي باليني مطرح كرده‌اند. هدف: بررسي نقش باورهاي خوداثربخشي درد برنشانه‌هاي رواني و پيامدهاي باليني بيماران سردرد مزمن اوليه روش اجرا: اين مطالعه توصيفي - مقطعي بر روي 106 بيمار مبتلا به سردرد مزمن اوليه كه از نيمه دوم سال 1395 به كلينيك‌هاي نورولوژي دانشگاه علوم پزشكي گيلان مراجعه كردند، انجام شد. روش نمونه‌گيري به صورت پياپي بود. بيماران به سوالات مقياس باورهاي خوداثربخشي درد، مقياس بيمارستاني اضطراب و افسردگي (HADS) و مقياس پيوسته بصري (VAS) درد پاسخ دادند. داده‌ها از طريق آزمون‌هاي t- استيودنت مستقل، Mann-Whitney U، ضرايب همبستگي پيرسون و اسپيرمن و رگرسيون چند متغيري سلسله مراتبي پس از كنترل متغيرهاي جمعيت‌شناختي و زمينه‌اي تحليل شدند. نتايج: نتايج حاصل از ضريب همبستگي پيرسون نشان داد بين متغير باورهاي خود اثر بخشي و شدت درد رابطه‌ي معكوس و معني‌داري وجود دارد (009/0P=، 25 /0(r =-. در تحليل‌هاي رگرسيون، باورهاي خوداثربخشي پس از كنترل متغيرهاي جمعيت‌شناختي توانست به‌طور معكوس و معني‌داري سطوح شدت درد (035/0P=، 570/4(F= و اضطراب (038/0P= ،414/4 (F= را پيش‌بيني كند. همچنين يك رابطه‌ي معني‌دار غيرخطيِ Quadratic بين متغير خوداثربخشي درد با متغير فركانس سردرد وجود داشت (038/0P=، 377/3 .(F= نتيجه¬گيري: وجود باورهاي خوداثربخشي بيشتر با كاهش شدت سردرد مزمن ارتباط داشته و مي‌تواند آن را پيش‌بيني كند و به ‌نظر مي‌رسد اين نوع از باورها بتوانند نقش موثري در محافظت از بيماران مبتلا به سردرد در برابر علايم اضطرابي و فركانس سردرد ايفا نمايند. كلمات كليدي: باورهاي خوداثربخشي درد، سردرد مزمن، افسردگي، اضطراب.
شماره ركورد :
140790
دانشكده :
پزشكي
دانشگاه :
علوم پزشكي گيلان
استاد مشاور :
رضايي، سجاد Rezaei, Sajjad
استاد راهنما :
صابري، عاليا
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت