عنوان :
بررسي علل عدم پذيرش بيهوشي اسپينال در عمل سزارين توسط زنان باردار مراجعه كننده به بيمارستان الزهرا رشت در سال 96
نويسنده اصلي :
نعمت الهي، گودرز
محل تحصيل :
رشت
رشته تحصيلي :
پزشكي
چكيده :
مقدمه: روش ارجح براي سزارين، بيهوشي نخاعي است با اين حال نتايج مطالعات انجام شده در ايران مؤيد استفاده¬ زياد از روش بيهوشي عمومي براي انجام عمل سزارين بوده است. لذا هدف از مطالعه حاضر، بررسي علل عدم پذيرش بي-حسي نخاعي در عمل سزارين توسط زنان باردار است. مواد و روش¬ها: اين پژوهش توصيفي – مقطعي بر روي زنان باردار مراجعه¬كننده جهت انجام عمل جراحي سزارين الكتيو به بيمارستان الزهرا رشت در سال 1396 صورت پذيرفت. پرسشنامه¬اي متشكل از مشخصات دموگرافيك آزمودني¬ها و سوالاتي پيرامون علل عدم انتخاب روش بيهوشي نخاعي براي هر آزمودني تكميل گرديد. در نهايت داده‌ها با استفاده از نرم افزار SPSS21 مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند. نتايج: 386 زن باردار با ميانگين سني 31/6±09/30 سال مورد بررسي قرار گرفتند. "ترس و نگراني از كمر درد شايع-ترين علت عدم پذيرش بي¬حسي نخاعي عنوان شد. به طور كلي، ارتباط آماري معني¬داري بين بالا رفتن ميزان تحصيلات زنان باردار و "ترس و نگراني از كمردرد" (0001/0P=)، "ترس و نگراني ديدن و شنيدن در اتاق عمل" (014/0P=) و "ترس و نگراني از سردرد" (009/0P=) ديده شد. به طور كلي، ارتباط آماري معني¬داري بين افزايش تعداد دفعات بارداري زنان باردار و عنوان كردن "ترس و نگراني از كمر درد"، " ترس و نگراني از فلج شدن"، "ترس و نگراني از ديدن و شنيدن در اتاق عمل"، " ترس و نگراني از سر درد"، "ترس و نگراني از درد ورود سوزن" و" ترس و نگراني از درد حين عمل" ديده شد (0001/0P= در تمامي موارد). همچنين، به طور كلي، ارتباط آماري معني¬داري بين وجود سابقه بي¬حسي نخاعي زنان باردار و "ترس و نگراني از كمر درد"، "ترس و نگراني از فلج شدن" و "ترس و نگراني از سردرد" ديده شد (042/0P= و 027/0P= و 03/0P=، به ترتيب). نتيجه¬گيري: نتايج مطالعه حاضر نشان داد كه "ترس و نگراني از كمر درد" شايع¬ترين علت عدم پذيرش بي¬حسي نخاعي در زنان باردار براي سزارين مي¬باشد. كليد واژه¬ها: جراحي سزارين، بي¬حسي نخاعي، عدم رضايت، عوارض
شماره ركورد :
140801
دانشكده :
پزشكي
دانشگاه :
علوم پزشكي گيلان
استاد مشاور :
عطركار روشن، زهرا Zahra, Atrkar Roshan , صديقي نژاد، عباس Sedighinejad, Abbas
استاد راهنما :
بي آزار، گلاره
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت