عنوان :
بررسي ارتباط سطح سواد سلامت و سلامت عمومي در سالمندان مراجعه كننده به كانون هاي بازنشستگي كشوري شهر رشت در سال 96
نويسنده اصلي :
نظافتي، افسانه
محل تحصيل :
رشت
رشته تحصيلي :
پرستاري گرايش سلامت جامعه
چكيده :
مقدمه و هدف: سواد سلامت نگراني عمده اي در ميان سالمنداني است كه اغلب نياز هاي بيشتري به اطلاعات بهداشتي و خدمات بهداشتي براي حفظ بهزيستي و سلامتي خود دارند، اين مطالعه با هدف تعيين ارتباط سطح سواد سلامت و سلامت عمومي در سالمندان مراجعه كننده به كانون هاي بازنشستگي كشوري شهر رشت انجام گرديد. روش كار: پژوهش حاضر يك مطالعه مقطعي-تحليلي بود، 290 نفر ازسالمندان تحت پوشش كانون هاي بازنشستگي كشوري شهر رشت به روش نمونه گيري در دسترس به صورت نسبتي، درآن شركت داشتند. ابزار جمع آوري اطلاعات سه پرسش نامه مشخصات فردي، سواد سلامت عملكردي بزرگسالان(TOFHLA) و پرسشنامه استاندارد سلامت عمومي GHQ28 بود، داده ها، با استفاده از آمار توصيفي و استنباطي در نرم افزار SPSS نسخه 21 تجزيه و تحليل گرديد. نتايج: بيش از نيمي از شركت كنندگان(8/54 درصد)، از سواد سلامت كافي برخوردار بودند، بالاترين ميانگين و انحراف معيار امتياز سواد سلامت در حيطه درك خواندن(90/7 ± 30/36 ) و پس از آن در حيطه محاسبات (60/11±11/36)، بوده است، بين سطح سواد سلامت با سطح تحصيلات(001/0= P)، سطح تحصيلات همسر(000/0= P) و سابقه ابتلا به سرطان(008/0= P)، رابطه آماري معني داري مشاهده شد، ميانگين نمره سلامت عمومي افراد مورد پژوهش27/8±67/20بود. نتايج نشان دادكه با تعديل اثرات متغيرهاي دموگرافيك، وضعيت سواد سلامت افراد با وضعيت سلامت عمومي مطلوب، ارتباط معني داري داشته است. نتيجه گيري: اين مطالعه نشان داد كه، سطح تحصيلات فرد، مهمترين عامل تعيين كننده سواد سلامت و سلامت عمومي سالمندان، محسوب ميشود، بنا براين شناسايي سالمندان با سواد سلامت پايين و فراهم كردن برنامه هاي آموزشي مناسب، ميتواند نقش مهمي در ارتقاء سلامت آنان داشته باشد. كليدواژه ها: سواد سلامت، سلامت عمومي، سالمندان
شماره ركورد :
140809
دانشكده :
پرستاري و مامايي شهيد بهشتي
دانشگاه :
علوم پزشكي گيلان
استاد مشاور :
شيخ الاسلامي، فرزانه , كاظم نژاد ليلي، احسان
استاد راهنما :
مختاري، نسرين
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت