عنوان :
حذف اريترومايسين از محيط هاي آبي به روش جذب سطحي با استفاده از كيتوزان، كيتوزان اصلاح شده با نانو ذره Fe3O4
نويسنده اصلي :
قدرت ، محبوبه
محل تحصيل :
پبام نورشيراز
رشته تحصيلي :
عمران _ محيط زيست
مقطع تحصيلي :
كار شناسي ا رشد
تاريخ دفاع :
1396/06/06
چكيده :
استفاده بي¬رويه از آنتي بيوتيك¬ها و راهيابي اين تركيبات بالقوه خطرناك به محيط زيست به يكي از نگراني¬هاي زيست محيطي تبديل شده است. امروزه جذب سطحي توسط نانوذرات يكي از روش هاي كارا و قابل اعتماد در حذف اين دسته از تركيبات است. هدف از اين پژوهش بررسي مقايسه-اي كارايي حذف آنتي¬بيوتيك اريترومايسين از محيط¬هاي آبي توسط كيتوزان و نانوذرات مغناطيسي Fe3O4 اصلاح شده با كيتوزان مي¬باشد.در اين پژوهش به منظور بررسي مقايسه كارايي بين كيتوزان و نانوذرات مغناطيسي Fe3O4 اصلاح شده با كيتوزان فاكتورهاي pH (11-1)، تاثير زمان تماس min (60-0)، تاثير غلظت جاذب¬هاي كيتوزان و نانوذرات مغناطيسي آهن اصلاح شده با كيتوزان g/L (5-1)، تاثير غلظت اوليه اريترومايسين mg/L (50-5) بر راندمان حذف مورد بررسي قرار گرفت. پارامترهاي نانوذرات آهن اصلاح شده با تكنيك¬هاي TEM، PSA وVSM مورد ارزيابي قرار گرفت. نتايج حاصل از اين پژوهش حاكي از آن بود كه با كاهش pH، كاهش غلظت اوليه اريترومايسين، افزايش دوز جاذب¬ها و افزايش زمان تماس راندمان حذف افزايش مي¬يابد. بالاترين راندمان جذب در 3=pH براي هر دو جاذب، زمان تعادل min30 جهت جاذب كيتوزان اصلاح شده با نانو ذره و حدود min50 براي جاذب كيتوزان، دوز جاذب¬ها g/L2جهت جاذب كيتوزان اصلاح شده با نانو ذره وg/L3 براي جاذب كيتوزان وغلظت اوليه اريترومايسين براي هر دوجاذبmg/L10 بدست آمده است و بررسي مدل هاي ايزوترم و سينتيك نيز نشان داد كه جذب سطحي اريترومايسين به وسيله هر دو جاذب از ايزوترم لانگمير واز سينتيك شبه درجه دوم پيروي مي¬كند. با توجه به مسائل فوق مي¬توان از كيتوزان مغناطيس شده به عنوان يك جاذب موثرجهت حذف آنتي¬بيوتيك اريترومايسين با امكان حذف 92 درصدي در نمونه هاي آب و56 درصدي در نمونه هاي فاضلاب بهره برد.
شماره ركورد :
140819
دانشگاه :
دانشگاه پيام نور
محل تحصيل - جزئيات :
اساتيد راهنما - جزئيات :
استاد مشاور :
توللي ،حسين
رشته تحصيلي - جزئيات :
كليدواژه فارسي - جزئيات :
كليدواژه لاتين - جزئيات :
اساتيد مشاور - جزئيات :
استاد راهنما :
اسراري ، الهام
پديدآورندگان ديگر - جزئيات :
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت