عنوان :
بررسي تجربي ،عددي و تحليلي تاثير بار متحرك بر روي جابجايي ورق مستطيلي
نويسنده اصلي :
درويشي نيا ،سجاد
محل تحصيل :
دانشگاه ولي عصر(عج) رفسنجان
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
چكيده :
عبور بار يا جرم متحرك از يك سازه مكانيكي همانند عبور اتومبيل از روي يك پل باعث ايجاد اثرات ديناميكي متعددي بر روي سازه خواهد شد. بار متحرك با عبور از سطح ورق ايجاد ارتعاش و خيز مي¬كند كه بسته به شرايط مرزي ورق، سرعت جرم متحرك، ميزان جرم متحرك، ابعاد ورق و ... پاسخ ورق متفاوت خواهد بود. چنانچه پارامتر هاي مختلف ) ابعاد، شرايط مرزي و ...( به درستي كنترل نشده باشند، ارتعاش و خيز ايجاد شده بر اثر حركت بار يا جرم، مي تواند به آن آسيب برساند. آسيب ايجاد شده بر اثر ارتعاش و خيز، به مرور ايجاد شده و اثرات خود را به سرعت نشان نمي دهد. در پژوهش حاضر اثر جرم متحرك بر روي ورق¬هاي فلزي )فولادي و آلومينيومي( و همچنين كامپوزيت از جنس الياف شيشه با ضخامت و ابعاد مختلف به صورت تجربي بررسي گرديده است. همچنين، ورق و بار متحرك با استفاده از روش اجزاي محدود در نرم افزار Ansys LS-DYNAشبيه سازي شده است. همچنين به روش تحليلي حركت يك جرم متحرك بر روي ورق مستطيل با تكيه¬گاه¬هاي ساده و گيردار بررسي شده است. در كار تحليلي نيز از نرم افزار متلب جهت كد نويسي و حل معادلات استفاده گرديده است. ورق¬هاي استفاده شده در اين تحقيق از جنسهاي فولاد، آلومينيوم و كامپوزيت شيشه اپوكسي 8 لايه با ضخامت متفاوت و طول 50 cm است و عرض ورق در اندازه¬هاي 15 cm ، 25 ، 35 و 50 بررسي شده است. در روش تجربي جرم متحرك 1 kg و 2kg با سرعتي معادل m/s 1.8 و 1.1 m/s روي ورق حركت مي كند. جهت اعتبار سنجي نتايج، پاسخ¬هاي به دست آمده از روش تجربي با نتايج شبيه سازي (انسيس ) LS-DYNA ( و نتايج حاصل از كار تحليلي )كد متلب( با يكديگر مقايسه گرديده است و ميزان دقت و صحت نتايج بررسي شده است. با توجه به نتايج حاصل شده از ورق¬هاي فولادي، آلومينيومي و كامپوزيتي، مي توان نتيجه گرفت كه تنش تحمل شده توسط ورق آلومينيومي بيشتر از ورق فولادي و ورق فولادي تنش بيشتري نسبت به ورق كامپوزيت متحمل مي¬شود. همچنين خيز ورق كامپوزيت به مراتب از خيز ورق آلومينيومي و فولادي بيشتر است و مي توان گفت در ورق كامپوزيتي تنش كمتري نسبت به ورق¬هاي فلزي ايجاد مي شود در صورتيكه خيز بيشتري در اين ورق ايجاد مي شود. براي ورق هاي فولادي،آلومينيومي و كامپوزيتي در طول عرض ثابت، با دو برابر شدن جرم از 1 kg به 2 kg خيز در سرعت ثابت در حدود 40 % افزايش مي يابد، در حاليكه با افزايش سرعت از1.1 m/s به 1.8 m/sدر جرم ثابت، افزايش كمي در
شماره ركورد :
140835
دانشگاه :
دانشگاه وليعصر رفسنجان
استاد مشاور :
حسن حاج عبداللهي
رشته تحصيلي :
مكانيك
استاد راهنما :
سجاد صيفوري
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت