عنوان :
طراحي، اجرا و ارزشيابي برنامه‌ي آموزش طب انتقال خون به شيوه‌ي مبتني بر شايستگي در دانشجويان پزشكي دانشگاه علوم پزشكي گيلان در سال 1396
نويسنده اصلي :
احمدي، پوريا , صفري، غزاله , مفيدي احمدي، مهدي
محل تحصيل :
بندر انزلي
رشته تحصيلي :
پزشكي
چكيده :
مقدمه: طب انتقال خون از ديرباز جهت درمان بيماران، حياتي بوده است. اما بروز خطاهاي متعدد در مراحل مختلف درخواست، جمع¬آوري و مصرف اين فرآورده¬ها گاهي منجر به عوارض جبران¬ناپذيري شده كه از يك سو نياز به وجود برنامه¬هاي جديد و استاندارد براي مستندسازي روند تزريق خون را ضروري ساخته و از سوي ديگر پيشگيري از خطاهاي انساني، آزمايشگاهي و عوارض ناشي از تزريق خون را بسيار مهم و حياتي مي¬نماياند. مواد و روش¬ها: اين مطالعه براي اثربخشي برنامه آموزشي طب انتقال خون در پزشكي براساس مدل شايستگي باليني و با استفاده از رويكرد تركيبي لانه گزيده انجام شد. بخش كيفي مطالعه از نوع تحليل محتوي مي¬باشد. بخش كمي مطالعه يك مطالعه نيمه¬تجربي از نوع پيش¬آزمون، مداخله و پس¬آزمون است. مطالعه در فاصله سال¬هاي 1395 الي 1396 با همكاري دانشگاه علوم پزشكي گيلان و سازمان انتقال خون انجام گرديد. جهت گردآوري داده¬هاي كيفي از مصاحبه نيمه¬ساختاريافته و در بخش كمي جهت سنجش اثربخشي برنامه، ميزان آگاهي و تصميم¬گيري باليني دانشجويان درخصوص طب انتقال خون از پرسشنامه با تعيين روايي و پايايي استفاده گرديد. دقت بخش كيفي مطالعه براساس معيار گوبا ولينكلن بررسي گرديد. داده¬هاي كيفي با استفاده از نرم¬افزار آماري MAXQDA 10 كدگذاري و با استفاده از روش تحليل محتواي گران¬هايم و لاندمن تحليل شدند. تجزيه و تحليل داده¬هاي كمي با نرم¬افزار آماري spss و آزمون ويلكاكسون انجام گرديد. يافته‌ها: در مرحله قبل از اجراي برنامه نتايج آزمون كمي و كيفي جهت طراحي برنامه استفاده شد. نتايج مرحله كيفي قبل از مطالعه درخصوص نيازهاي آموزشي دانشجويان پزشكي در دو طبقه شامل: چالش¬هاي موجود و راهكارها تبيين شد. نتايج كمي مطالعه بر روي 59 كارورز نشان داد ميانگين به درصد نمره آگاهي 95/12 و نمره تصميم¬گيري باليني 85/24 بود. تركيب نتايج كمي و كيفي جهت طراحي برنامه آموزشي مورد استفاده قرارگرفت. پس از اجراي مداخله، مقايسه ميانگين نمرات قبل و بعد توسط آزمون ويلكاكسون تفاوت معني¬دار آماري قابل¬توجهي بين ميانگين نمرات شركت¬كنندگان در پيش‌آزمون و پس¬آزمون را در رابطه با ميزان آگاهي آن¬ها نشان داد (0P=). در بخش دوم كيفي مطالعه تبيين نظرات دانشجويان پزشكي شركت¬كننده حاكي از رضايت دانشجويان بود. نتيجه¬گيري: با توجه به نتايج حاضر پيشنهاد مي¬‌شود آموزش طب انتقال خون در كوريكولوم آموزشي دوره¬‌ي دكتري حرفه¬‌اي پزشكي با تاكيد بر مدل شايستگي باليني، يادگيري در عرصه¬‌ي واقعي، با رويكرد نقش فعال دانشجو و با استفاده از آموزش بين بخشي برگزار شود. كليد واژه¬ها: آموزش پزشكي، آموزش شايستگي مدار، پزشكي انتقال خون، تصميم گيري، دانش
شماره ركورد :
140848
دانشكده :
پرديس بين الملل
دانشگاه :
علوم پزشكي گيلان
استاد راهنما :
دربندي، بهرام , طاهري ابرمي، زهرا
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت