عنوان :
بررسي تاثير ورزش در كاهش اضطراب
نويسنده اصلي :
خديجه سجادي - رقيه صباغي
محل تحصيل :
دانشگاه پيام نور
رشته تحصيلي :
روان شناسي
مقطع تحصيلي :
كارشناسي
شماره ركورد :
140852
دانشگاه :
دانشگاه پيام نور
استاد راهنما :
عبدالله مفاخري
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت