عنوان :
بررسي وضعيت مصرف فرآورده¬هاي گياهي و عوامل مرتبط با آن در دوران حاملگي در مادران پس از زايمان در مركز آموزشي درماني الزهرا (س) رشت در سال 95-96
نويسنده اصلي :
زنگاني، ريحانه
محل تحصيل :
رشت
رشته تحصيلي :
پزشكي
چكيده :
مقدمه: مصرف فرآورده¬هاي گياهي در حاملگي علي¬رغم عدم وجود شواهد كافي دال بر اثربخشي و ايمني آن، رو به افزايش است. استفاده از فرآورده¬هاي گياهي در طول بارداري بر اساس تفاوت¬هاي فرهنگي و منطقه¬اي متفاوت است. براساس اطلاعات ما تا كنون مطالعه¬ايي در اين زمينه در استان ما انجام نشده است. اين مطالعه با هدف بررسي وضعيت مصرف فراورده¬هاي گياهي و عوامل مرتبط با آن در دوران حاملگي در مادران پس از زايمان در مركز آموزشي درماني الزهرا (س) رشت در سال 95-96 انجام شد. مواد و روش¬ها: اين مطالعه به صورت تحليلي مقطعي در سال 95-96 در بيمارستان الزهرا رشت وابسته به دانشگاه علوم پزشكي گيلان انجام شد. مادران روز دوم بعد از زايمان از نظر اطلاعات اجتماعي- اقتصادي، حاملگي و همچنين مصرف فراورده¬هاي گياهي مورد مصاحبه حضوري قرار گرفتنند. بر اساس آمار توصيفي وضعيت مصرف فراورده¬هاي گياهي و عوامل مرتبط با آن در دوران حاملگي بررسي شد. نتايج: در كل 6/19 درصد از زنان در طول بارداري مصرف فراورده¬هاي گياهي داشتند. بيشترين گياهان مورد استفاده نعناع دارچين و خاكشير بود. بيشترين علل مصرف عوارض گوارشي پيشگيري از زردي كودك رفع علائم سرماخوردگي بود. نتيجه¬گيري: علي¬رغم اينكه نتايج در مطالعه ما نسبت به تعدادي از مطالعات مشابه بهتر بود ولي با توجه به اهميت موضوع لازم است تيم پزشكي در مواجهه با زنان باردار در مورد مصرف گياهان از آن¬ها پرسش كند و اطلاعات لازم در مورد عوارض آن را در اختيار آنها قرار دهد تا بتوان به پيامدهاي باليني بهتر دست يافت.
شماره ركورد :
140855
دانشكده :
پزشكي
دانشگاه :
علوم پزشكي گيلان
استاد مشاور :
بي آزار، گلاره Biazar, Gelareh
استاد راهنما :
فرضي، فرنوش
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت