عنوان :
بررسي اپيدميولوژيك ، آنژيوگرافيك و پيامد هاي قلبي عروقي بيماران با تشخيص بريج ميوكارد بر اساس آنژيوگرافي انجام شده در بيمارستان هاي حشمت و آريا از خرداد 1393 تا خرداد 1395
نويسنده اصلي :
كوهي، مصطفي
محل تحصيل :
رشت
رشته تحصيلي :
پزشكي
چكيده :
زمينه: ميوكارديال بريجينگ يك ناهنجارى كرونرى مادرزادى است كه ممكن است منجر ايسكمى ميوكارد و يا در موارد نادرى ، انفاركتوس حاد ميوكارد يا مرگ ناگهانى شود بخاطر تنوع زيادى كه در شكل بريج ها و تاثيرات ضد و نقيضي كه از اين ناهنجاري عروقي بر پرفيوژن و يا ايسكمي ميوكارد گزارش شده است بررسي ويژگي هاي آناتوميك و ارزيابي رابطه بين مورفولوژي و رابطه آن با اختلالات خونرساني ضروري بنظر مي آيد اهداف: در اين مطالعه سعي شده است تا مشخصات بريج هاي عضلاني در بيماران تحت آنژيوگرافي قرار گرفته و همچنين شدت ايسكمي در بيماران با تشخيص MBC(myocardial bridge compression) مورد بررسي قرار گيرد روش‌ها: به اين منظور، پرونده ي بيماراني كه ازخردادماه1393 تا خردادماه 1395به مركز آنژيوگرافي بيمارستان حشمت و آريا رشت مراجعه نموده اند وتحت آنژيوگرافي قرار گرفته اند و بر اساس مشاهدات آنژيوگرافيك تشخيص ميوكارديال بريج كامپرشن برايشان مطرح بوده، استخراج و فيلم آنژيوگرافي آنان بازبيني شده و از نظر تعداد و ويژگي هاي مورفولوژيك بريج هاي ميوكارديال و همچنين شدت و محل ايسكمي ميوكاردو علايم اين بيماران مورد ارزيابي قرار گرفته است و سپس با استفاده از آزمون T test و chi-square ارتباط بين متغير هاي ايسكميك و مورفولوژيك با هم بررسي شد. نتايج: 57 بيماري كه در اين مطالعه مورد بررسي قرار گرفتند. 53 بيمار (93 درصد) يك بريج و 4 بيمار (7 درصد) از بيماران دو بريج داشتند. 24.5 درصد تغييرات مثبت ايسكميك در ECG داشتند . 41.3 درصد ديابتي بودند. 76.1 درصد فشار خوني 78.1 درصد هايپرليپيدمي داشتنند. 69.6 درصد ايسكمي در تست ورزش داشتند 84 درصد ايسكمي در اسكن قلب داشتند ميانگين طول بريج در بيماراني كه در EKG تغييرات ايسكميك داشتند 17.30 و در بيماراني كه EKG منفي داشتند 15.669 و p value =0.408 ميانگين طول بريج در بيماراني كه در تست ورزش تغييرات ايسكميك داشتند 14.89 و در بيماراني كه تست ورزش منفي داشتند17.40 و p value =0.372 ميانگين طول بريج در بيماراني كه در اسكن قلب تغييرات ايسكميك داشتند 16.78 و در بيماراني كه اسكن قلب منفي داشتند15.50 و p value =0.747 ميانگين فاصله بريج از دهانه رگ در بيماراني كه در ECG تغييرات ايسكميك داشتند 48.08 و در بيماراني كه ECG منفي داشتند50.56 و p value =599 ميانگين فاصله بريج از دهانه رگ در بيماراني كه در تست ورزش تغييرات ايسكميك داشتند 44.91 و در بيماراني كه تست ورزش منفي داشتند 63.21 و p value =0.01 ميانگين فاصله بريج از دهانه رگ در بيماراني كه در اسكن قلب تغييرات ايسكميك داشتند 50.55 و در بيماراني كه اسكن قلب منفي داشتند 47.92 و p value =0.73 نتيجه گيري: بر اساس اين مطالعه ارتباط معناداري بين طول بريج و فاصله ي بريج از دهانه رگ با بروز تغييرات ايسكميك در EKG و اسكن پرفيوژ ميوكارد وجود ندارد ولي ميانگين فاصله ي بريج از دهانه ي رگ در بيماراني كه تست ورزش مثبت داشتند كمتر از بيماراني بود كه تست ورزش منفي داشتند و اين اختلاف به لحاظ آماري معنادار بود ولي ارتباط بين فاصله ي بريج از دهانه ي رگ با نتيجه ي تست ورزش ارتباط معناداري نداشت واژه‌هاي كليدي: Myocardial bridging; Tunneled artery; Anatomy ;coronary artery , anatomy, atherosclerosis, myocardial infarction, angiography, Coronary heart disease,ETT,EKG, Myocardial perfusion scan
شماره ركورد :
140858
دانشكده :
پزشكي
دانشگاه :
علوم پزشكي گيلان
محل تحصيل - جزئيات :
اساتيد راهنما - جزئيات :
استاد مشاور :
قلي پور، محبوبه Gholipour, Mahbobeh , حسندخت، طلوع hasandokht, Tolou
رشته تحصيلي - جزئيات :
كليدواژه فارسي - جزئيات :
كليدواژه لاتين - جزئيات :
اساتيد مشاور - جزئيات :
استاد راهنما :
پوربهادر، رضا
پديدآورندگان ديگر - جزئيات :
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت