عنوان :
بررسي و تبيين رابطه بين عوامل اجتماعي با ميزان رضايت شغلي در ميان كاركنان
نويسنده اصلي :
محدثه مسگري -سكينه پزشك
محل تحصيل :
دانشگاه پيام نور واحد شيروان
رشته تحصيلي :
مديريت - بازرگاني
مقطع تحصيلي :
كارشناسي
شماره ركورد :
140881
دانشگاه :
دانشگاه پيام نور
استاد راهنما :
ليلا قرباني
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت