عنوان :
بررسي شاخص هاي مختلف فيزيولوژي رشد در گياه كنجد رقم ناز تك شاخه (sesamum indicum)تحت تنش شوري
نويسنده اصلي :
شاكري جويباري ،فاطمه
محل تحصيل :
دانشگاه پيام نور مركز ساري
رشته تحصيلي :
زيست گياهي
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
تاريخ دفاع :
1394/02/08
چكيده :
تنش شوري از عوامل محدود كننده در توليدات كشاورزي است . شناسايي ارقام متحمل به شوري و بهبود تحمل گياهان ،موثرترين روش براي عملكرد است . بنابراين تحقيقات گسترده اي براي به حداقل رساندن اثرات تنش شوري در كشاورزي و فيزيولوژي گياهي صورت گرفته است.
شماره ركورد :
140885
دانشگاه :
دانشگاه پيام نور
محل تحصيل - جزئيات :
اساتيد راهنما - جزئيات :
استاد مشاور :
نصر ،نسرين
رشته تحصيلي - جزئيات :
كليدواژه فارسي - جزئيات :
كليدواژه لاتين - جزئيات :
اساتيد مشاور - جزئيات :
استاد راهنما :
كاظمي تبار، سيد كمال
پديدآورندگان ديگر - جزئيات :
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت