عنوان :
فضاهاي شبه متري و شبه متري فازي
نويسنده اصلي :
محمدي، فاطمه
كليدواژه فارسي :
79 ص.، واژه نامه، 20 كتابنامه
شماره ركورد :
14089
دانشگاه :
دانشگاه صنعتي اميركبير
محل تحصيل - جزئيات :
اساتيد راهنما - جزئيات :
رشته تحصيلي - جزئيات :
كليدواژه فارسي - جزئيات :
كليدواژه لاتين - جزئيات :
اساتيد مشاور - جزئيات :
استاد راهنما :
واعظ پور، سيد منصور
پديدآورندگان ديگر - جزئيات :
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت