عنوان :
رتبه بندي چالش هاي بانكداري الكترنيك از ديدگاه مشتريان
نويسنده اصلي :
سيده زهرا احمدي - طيبه افروزي
محل تحصيل :
دانشگاه پيام نور واحد شيروان
رشته تحصيلي :
مهندسي پروژه
مقطع تحصيلي :
كارشناسي
شماره ركورد :
140893
دانشگاه :
دانشگاه پيام نور
استاد راهنما :
مهدي اسلام خواه
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت