عنوان :
بررسي رابطه بين تنظيم شناختي هيجان و معنا بخشي در زندگي با بهزيستي روانشناختي دانشجويان دانشگاه آزاد
نويسنده اصلي :
مريم ولي زاده
محل تحصيل :
دانشگاه آزاد اسلامي
رشته تحصيلي :
روان شناسي
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
شماره ركورد :
140929
دانشگاه :
دانشگاه پيام نور
استاد راهنما :
عبدالله مفاخري
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت