عنوان :
قبيله گرايي نام تجاري و برندهاي خودبيانگر: اثرات اجتماعي و نتايج برند در آمل
نويسنده اصلي :
حق شناس ، مرضيه
محل تحصيل :
دانشگاه پيام نور بابل
رشته تحصيلي :
مديريت اجرايي
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
تاريخ دفاع :
1396/6/4
چكيده :
رسانه هاي اجتماعي در ارتباط دادن مشتري ها و يا تبديل مشتريان بالقوه به خريداراني بالفعل و دست و دلباز نقش بسيار پررنگي ايفا مي كند. لذا تحقيق حاضر بر آن است تأثير حساسيت فردي و شبكه هاي اجتماعي بر وفاداري برند و تبليغات دهان به دهان بررسي كند. تحقيق حاضر از نوع كاربردي، غير آزمايشي مي باشد و توصيفي محسوب مي شود و از حيث ارتباط بين متغيرها از نوع پيمايشي است. جامعه آماري پژوهش شامل مردم شهرستان آمل مي باشد كه كاربران شبكه اجتماعي فيس بوك باشند. با توجه به فرمول كوكران تعداد 384 نفر به عنوان نمونه و به صورت غيرتصادفي انتخاب شدند. ابزار جمع‏آوري داده‏ها و اطلاعات پرسشنامه است، براي سنجش روايي پرسشنامه شيوه روايي صوري و براي محاسبه ضريب پايايي و قابليت اعتماد ضريب آلفاي كرونباخ قابل قبول است. براي تفسير داده ها از نرم افزار اس. پي. اس. اس استفاده شد. همچنين آزمون هاي آزمون كولموگروف اسميرنوف و آزمون همبستگي اسپيرمن استفاده گرديد. يافته ها نشان داد بين حساسيت فردي و برند خودبيانگر رابطه وجود دارد؛ بين حساسيت فردي و قبيله گرايي برند رابطه وجود دارد؛ بين شبكه اجتماعي و و برند خودبيانگر رابطه وجود دارد؛ بين شبكه اجتماعي و قبيله گرايي برند رابطه وجود دارد؛ بين برند خودبيانگر و قبيله گرايي برند رابطه وجود دارد؛ بين برند خودبيانگر و وفاداري برند رابطه وجود دارد؛ بين قبيله گرايي برند و وفاداري برند رابطه وجود دارد؛ بين برند خودبيانگر و تبليغات دهان به دهان رابطه وجود دارد؛ بين قبيله گرايي برند و تبليغات دهان به دهان رابطه وجود دارد. بنابراين با پرداختن به قبيله گرايي و برند خودبيانگر در كاربران فيس بوك مردم آمل مي توان اثرات اجتماعي و نتايج برند را بهبود بخشيد.
شماره ركورد :
140932
دانشگاه :
دانشگاه پيام نور
محل تحصيل - جزئيات :
اساتيد راهنما - جزئيات :
استاد مشاور :
محمدزاده سلطانمرادي ، هادي
رشته تحصيلي - جزئيات :
كليدواژه فارسي - جزئيات :
كليدواژه لاتين - جزئيات :
اساتيد مشاور - جزئيات :
استاد راهنما :
زمانيان ، عليرضا
پديدآورندگان ديگر - جزئيات :
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت