عنوان :
بررسي تأثير مشاركت مشتري و برندهاي خودبيانگر بر عشق به نام تجاري و تبليغات دهان به دهان در قايمشهر
نويسنده اصلي :
جعفريان ، ندا
محل تحصيل :
دانشگاه پيام نور بابل
رشته تحصيلي :
مديريت اجرايي
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
تاريخ دفاع :
1396/5/26
چكيده :
نظر مثبت مصرف كننده همواره مورد توجه شركت ها بوده و در حالي كه آگهي هاي تجاري سنتي در پايين ترين مرتبه ترفندهاي موفق تبليغاتي قرارگرفته اند. لذا تحقيق حاضر بر آن است تأثير مشاركت مشتري و برندهاي خودبيانگر بر عشق به نام تجاري و تبليغات دهان به دهان در قايمشهر را بررسي كند. تحقيق حاضر از نوع كاربردي، غير آزمايشي مي باشد و توصيفي محسوب مي شود و از حيث ارتباط بين متغيرها از نوع پيمايشي است. جامعه آماري پژوهش شامل كاربران شبكه اجتماعي فيس بوك در مردم قايمشهر مي باشند. با توجه به فرمول كوكران تعداد 384 نفر به عنوان نمونه و به صورت تصادفي طبقه بندي انتخاب شدند. ابزار جمع ‏آوري داده‏ ها و اطلاعات پرسشنامه است، براي سنجش روايي پرسشنامه شيوه روايي صوري و براي محاسبه ضريب پايايي و قابليت اعتماد ضريب آلفاي كرونباخ قابل قبول است. براي تفسير داده ها از نرم افزار اس. پي. اس. اس استفاده شد. همچنين آزمون هاي آزمون كولموگروف اسميرنوف و آزمون رگرسيون استفاده گرديد. يافته ها نشان داد مشاركت مشتري بر برندهاي خودبيانگر تأثير دارد، عشق به نام تجاري بر تبليغات دهان به دهان تأثير دارد، مشاركت مشتري بر عشق به نام تجاري تأثير دارد، متغير مشاركت مشتري بر تبليغات دهان به دهان تأثير دارد، برندهاي خودبيانگر بر عشق به نام تجاري تأثير دارد، برندهاي خودبيانگر بر تبليغات دهان به دهان تأثير دارد. بنابراين با پرداختن به مشاركت مشتري و عشق به نام تجاري، مي توان وضعيت برند خودبيانگر و تبليغات دهان به دهان در كاربران فيس بوك قائمشهر را بهبود بخشيد.
شماره ركورد :
140934
دانشگاه :
دانشگاه پيام نور
محل تحصيل - جزئيات :
اساتيد راهنما - جزئيات :
استاد مشاور :
آقاجاني ، علي اكبر
رشته تحصيلي - جزئيات :
كليدواژه فارسي - جزئيات :
كليدواژه لاتين - جزئيات :
اساتيد مشاور - جزئيات :
استاد راهنما :
سالار ، جمشيد
پديدآورندگان ديگر - جزئيات :
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت