عنوان :
بررسي ارتباط بين بيماريهاي اسكيزوفرنيا و دوقطبي با خشكي دهان در بيماران مراجعه كننده به درمانگاه روانپزشكي شفا رشت در سال 1396
نويسنده اصلي :
علي پور، الهه
محل تحصيل :
بندرانزلي
رشته تحصيلي :
دندانپزشكي
چكيده :
مقدمه: خشكي دهان در بيماري دوقطبي و اسكيزوفرني كه هنوز از دارو استفاده نكرده اند را مي توان بر اساس فرضيه هاي مرتبط با تغييرات عروقي، عصبي و نوروبيولوژي مختلف مرتبط با بيماريهاي اعصاب و روان توضيح داد. از آنجا كه غدد بزاقي توسط سيستم عصبي اتونوميك تنظيم مي شوند، فرآيندهاي تأثيرگذار بر سطوح انتقال دهنده هاي عصبي در اين سيستم بر عملكرد غدد بزاقي تأثير مي گذارند و سبب ايجاد خشكي دهان و خشكي لب مي شوند. هدف: هدف اين مطالعه تعيين ارتباط بين بيماريهاي اسكيزوفرنيا و دوقطبي با خشكي دهان در بيماراني كه تاكنون دارو مصرف نكردند و به درمانگاه روانپزشكي شفا رشت در سال 1396مراجعه كردند، مي باشد. مواد و روش ها: يك مطالعه تحليلي مقطعي در طي يك دوره 6 ماهه در بيمارستان شفا رشت انجام شد. گروه مورد شامل 10٤ بيمار (5٤ دوقطبي،50 اسكيزوفرني) پس از تشخيص توسط روانپزشك وارد مطالعه شدند. گروه شاهد شامل 60 نفراز افرادي كه براي معاينه روتين دندانپزشكي به كلينيك مراجعه كرده بودند، بعد از ارزيابي سلامت روان آنها توسط پرسشنامه GHQ21 وروانپزشك وارد مطالعه شدند. خشكي دهان با پرسشنامه فاكس و خشكي لب به صورت باليني سنجيده شد. نتايج: در اين مطالعه خشكي دهان در بيماران دوقطبي (40/57%)، اسكيزوفرنيا(66%) و گروه كنترل(33/18%) بدست آمد. خشكي دهان و خشكي لب به طور معني داري در بيماران اعصاب و روان بيشتر از گروه كنترل بود( 001/0>p) اما بين بيماران دو قطبي و اسكيزوفرني تفاوتي ديده نشد (261/0P = ). در اين مطالعه رابطه معني داري بين خشكي دهان با سن و جنس ديده نشد (به ترتيب 903/0P = و 208/0P = ). نتيجه گيري: خشكي دهان و خشكي لب به طور معني داري در بيماران دوقطبي و اسكيزوفرني كه تاكنون تحت درمان قرار نگرفته بودند بيشتر از گروه كنترل بود كه خود تاييد كننده اين مي باشد كه تغييرات اعصاب و روان به عنوان عواملي هستند كه ترشحات بزاق را تحت تاثير قرار مي دهند و باعث خشكي دهان مي شوند. دندانپزشكان بايد عوامل رواني را به عنوان يك عامل ايجاد كننده خشكي دهان هميشه در نظر داشته باشند تا با معرفي به موقع بيمار به روانپزشك به درمان مشكلات سايكولوژيك و خشكي دهان كمك كنند. مواد و روش‌ها: اين مطالعه‌ به صورت گذشته نگر مقايسه اي مقطعي بر روي كليشه هاي پانوراميك افرادي كه به كلينيك هاي خصوصي شهر رشت مراجعه كرده بودند انجام شد.147 نفر ازافرادي كه تحت درمان اُرتودنسي ثابت بين سالهاي 1394 تا 1396 قرار گرفته بودند، كليشه ي قبل و بعد از درمان آنها به دقت از نظر وجود سنگ پالپي در دندان هاي پرمولر و مولر بررسي شد و از كليشه ي پانوراميك 74 نفر كه درمان دندانپزشكي بر روي دندان هاي مورد نظر انجام نشده و تصاوير پانوراميك به فاصله ي دو سال از آن ها موجود بود جهت مقايسه با گروه اُرتودنسي ثابت استفاده شد. جهت مقايسه ي وجود سنگ هاي پالپي قبل و بعد از درمان اُرتودنسي ثابت ازآزمون wilcoxon استفاده شد. جهت مقايسه ي فراواني سنگ پالپي در 2 گروه اُرتودنسي و غير اُرتودنسي از آزمون man whitney uاستفاده شد. نتايج: بنابر نتايج اين مطالعه، فراواني سنگ پالپي بعد از درمان اُرتودنسي نسبت به قبل از درمان، 18%/14 افزايش يافته است. در گروه غير اُرتودنسي اختلاف آماري معنا داري بين دو كليشه ي قبل و بعد از درمان يافت نشد ( p=0/157 ). هم چنين فراواني سنگ پالپي در سمت چپ و فك پايين و خانم ها به طور معناداري ( p<0/005 )بيشتر بود. نتيجه گيري: نتيجه ي اين تحقيق نشان مي دهد كه درمان هاي اُرتودنسي ثابت مي توانند باعث افزايش شكل گيري سنگ پالپي شوند . كليدواژه ها: سنگ پالپي- كلسيفيكاسيون پالپ - پانوراميك - عوارض درمان اُرتودنسي.
شماره ركورد :
140940
دانشكده :
دندانپزشكي
دانشگاه :
علوم پزشكي گيلان
محل تحصيل - جزئيات :
اساتيد راهنما - جزئيات :
استاد مشاور :
سليماني، ربابه , غفاري، محمد ابراهيم
رشته تحصيلي - جزئيات :
كليدواژه فارسي - جزئيات :
كليدواژه لاتين - جزئيات :
اساتيد مشاور - جزئيات :
استاد راهنما :
بصيرت، مريم السادات
پديدآورندگان ديگر - جزئيات :
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت