عنوان :
تاثير عدالت سازماني بر رضايت شغلي كاركنان (مطالعه موردي: كاركنان و معلمان آموزش و پرورش شهرستان بابل بخش بندپي شرقي)
نويسنده اصلي :
محسناتبار فيروزجايي ، ابراهيم
محل تحصيل :
دانشگاه پيام نور بابل
رشته تحصيلي :
مديريت اجرايي
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
تاريخ دفاع :
1396/6/4
چكيده :
عدالت و اجراي آن يكي از نيازهاي اساسي و فطري انسان است كه همواره در طول تاريخ وجود آن بستري مناسب جهت توسعه جوامع انساني فراهم كرده است. نظريات مربوط به عدالت به موازات گسترش و پيشرفت جامعه بشري تكامل يافته و دامنه آن از نظريات اديان و فلاسفه و تحقيقات تجربي كشيده شده است. رضايت شغلي به عنوان مهم ترين عامل انگيزشي در محيط كار است و متشكل از واكنش شناختي و عاطفي افراد به صورت نگرشي نسبت به شغل و كار است. بنابراين هدف از انجام اين پژوهش بررسي تاثير عدالت سازماني بر رضايت شغلي كاركنان (مطالعه موردي: كاركنان و معلمان آموزش و پرورش شهرستان بابل بخش بندپي شرقي) است. روش اين پژوهش از نوع توصيفي - همبستگي است. جامعه آماري پژوهش حاضر را تمامي كاركنان اداره آموزش و پرورش بندپي شرقي تشكيل دادند و تعداد 300 نفر از كاركنان به عنوان نمونه به روش نمونه گيري تصادفي طبقاتي انتخاب شدند. جهت جمع آوري داده ها از پرسشنامه ي عدالت سازماني نيهوف و مورمن، پرسشنامه ي رضايت شغلي اسپكتور استفاده شد. جهت تجزيه و تحليل داده ها از تحليل واريانس و ضريب رگرسيون استفاده شد. نتايج نشان داد كه بين عدالت سازماني و رضايت شغلي ارتباط مثبت و معناداري وجود دارد. همچنين بين زير مولفه هاي عدالت سازماني (عدالت رويه اي و عدالت توزيعي و عدالت تعاملي) ارتباط مثبت و معناداري وجود دارد. همچنين ضريب رگرسيون نشان داد كه عدالت سازماني بر رضايت شغلي و زيرمقياس هاي آن تاثير مثبت و معناداري دارد. با توجه به اين كه بين عدالت سازماني و مولفه هاي آن با رضايت شغلي كاركنان تاثير معنادار دارد بنابراين مديران بايد به عدالت سازماني كه بهبود رضايت شغلي را در پي دارد، توجه نمايند.
شماره ركورد :
140945
دانشگاه :
دانشگاه پيام نور
محل تحصيل - جزئيات :
اساتيد راهنما - جزئيات :
استاد مشاور :
محمدزاده ، هادي
رشته تحصيلي - جزئيات :
كليدواژه فارسي - جزئيات :
كليدواژه لاتين - جزئيات :
اساتيد مشاور - جزئيات :
استاد راهنما :
بهمني ، اكبر
پديدآورندگان ديگر - جزئيات :
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت