عنوان :
اثر درماني كپسول روغن نعناع (كولپرمين) در سندروم پيش از قاعدگي
نويسنده اصلي :
خمسه ، اعظم
محل تحصيل :
دانشگاه پيام نور بابل
رشته تحصيلي :
فيزيولوژي جانوري
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
تاريخ دفاع :
1395/10/28
چكيده :
مقدمه و هدف: سندرم پيش از قاعدگي مي تواند موجب اختلال در روابط زناشويي و كاهش بازدهي در كار و موجب افزايش ويزيت هاي كلينيكي و نيز افزايش تجويز دارو شود. علي رغم اهميت بيماري هنوز درمان مناسبي براي آن وجود ندارد. امروزه بسياري از زنان تمايل دارند كه علائم بيماري خود را با استفاده از طب مكمل و طبيعي درمان نمايند. پژوهش حاضر با هدف تعيين تاثير كولپرمين (روغن نعناع) بر شدّت علائم پيش از قاعدگي انجام شد. روش كار: يك مطالعه كارآزمايي باليني دو سوكور بر روي 50 دختر دبيرستاني صورت گرفت. ابتدا پرسش نامه اطلاعات دموگرافيك و وضعيت پزشكي و چك ليست سندرم پيش از قاعدگي دلني در مرحله لوتئال سيكل قاعدگي توسط خانم ها و با كمك مصاحبه گر تكميل گرديد. سپس دختران واجد شرايط مطالعه، به طور تصادفي به دو گروه تقسيم شدند. به يك گروه كپسول كولپرمين و گروه ديگر پلاسبو دو بار در روز از روز پانزدهم سيكل به مدت ده روز براي دو سيكل تجويز شد. پس از اتمام هر دوره دارو شركت كنندگان همان چك ليست را تكميل نمودند. نتايج: بيشترين فراواني شدت علائم، قبل از مداخله، در هر دو گروه "متوسط" (گروه كولپرمين 0/56% و گروه دارونما 0/80%) و آزمون كاي دو اختلاف معني دار بين دو گروه نشان نداد. بعد از انجام مداخله بيشترين فراواني شدت علائم در گروه دارونما همچنان "متوسط" بود (0/56%)، در حالي كه در گروه كولپرمين، بيشترين فراواني "عدم وجود علائم" (0/60%) گزارش شد و آزمون كاي دو اختلاف معني داري بين دو گروه نشان داد (030/0=p). بعد از مداخله در گروه دريافت كننده كولپرمين ميزان كاهش علائم 8/14 به طور معني داري بيشتر از زنان دريافت كننده پلاسبو (8/14 در مقابل 5/2 ) بود. اين تفاوت از نظر آزمون اندازه گيري هاي تكراري (Repeated measurement) معني داري بود(0001/0= p). نتيجه گيري: نتايج اين تحقيق نشان داد كه كولپرمين (روغن نعناع)، در بهبود علائم سندرم پيش از قاعدگي موثر است. به نظر مي رسد به علت عوارض جانبي محدود و اثر بخشي بالا، كپسول روغن نعناع مي تواند يكي از قدم هاي درماني اول در خانم هاي مبتلا به سندرم پيش از قاعدگي باشد.
شماره ركورد :
140947
دانشگاه :
دانشگاه پيام نور
محل تحصيل - جزئيات :
اساتيد راهنما - جزئيات :
استاد مشاور :
آقاجاني دلاور ، مولود
رشته تحصيلي - جزئيات :
كليدواژه فارسي - جزئيات :
كليدواژه لاتين - جزئيات :
اساتيد مشاور - جزئيات :
استاد راهنما :
ابراهيمي ، سهيلا
پديدآورندگان ديگر - جزئيات :
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت