عنوان :
روش هاي نوين مقاوم سازي قاب هاي بتن مسلح در برابر خرابي پيشرونده
نويسنده اصلي :
سيد محمد بي گناه قلعه سري
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
چكيده :
خرابي پيشرونده در يك ساختمان، باعث آسيب هاي محلي شده و پس از آن در سراسر سيستم منتشر و در مقياس بزرگ باعث فروپاشي كل ساختمان مي شود. خرابي پيشرونده معمولا ناشي از آتش سوزي، انفجار گاز، حمله تروريستي، برخورد وسايل نقليه، طراحي و ساخت و ساز اشتباه مي‌باشد. لذا مطالعه وبررسي تاثير اين پديده در سازه ها و مقاوم سازي ساختمان در برابر آن ضروري به نظر مي رسد. بر اين مبنا، در اين تحقيق، به بررسي و ارزيابي برخي راهكارهاي پيشنهاد شده در ادبيات فني براي مقاوم سازي قاب هاي بتني مسلح در برابر انهدام پيش رونده پرداخته مي شود. از جمله اين راهكارها، مي توان به استفاده از ميلگرد تقويتي در بالا و پايين و همچنين تاثير چيدمان مقطع تير براي مشاركت در عملكرد زنجيري، استفاده از ورق CFRP در لايه پايين و سه طرف مقطع تير و تاثير لايه اضافي و همچنين تاثير مقاومت فشاري بتن F'c در عملكرد مقطع تير در برابر خرابي پيشرونده اشاره كرد. در تحقيق حاضر، با استفاده از روش عددي يك قاب 2 طبقه با استفاده از تكنيكهاي فوق مقاوم سازي شده و نتايج نشان مي دهد با افزايش درصد آرماتور و همچنين استفاده از CFRP باعث بهبود عملكرد زنجيره اي مي شود و به هر كدام از اين تكنيكها در عملكرد نهايي ارزيابي شده است.
شماره ركورد :
140958
دانشگاه :
دانشگاه علم و صنعت ايران
رشته تحصيلي :
زلزله
استاد راهنما :
دكتر محسنعلي شايانفر
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت